Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Chrisel ReelTechnics en de klant waarop Chrisel ReelTechnics deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Chrisel ReelTechnics, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2 Over Producten en de totstandkoming van de overeenkomst
1. Producten die door Chrisel ReelTechnics worden aangeboden worden duidelijk en zoveel mogelijk waarheidsgetrouw beschreven, echter kan het model en kleur van de producten enigszins afwijken van de getoonde afbeelding. Tevens worden de producten aangeboden onder vermelding van de bijbehorende prijzen, maar zijn onder voorbehoud van eventuele typefouten. Tijdens het bestellen wordt duidelijk aangegeven wat de klant bij aankoop verschuldigd is en wat zijn/haar rechten en plichten zijn indien men op de aanbieding van Chrisel ReelTechnics ingaat.
2. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Artikel 3 Prijzen en betalingen.
1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in op de website aangegeven valuta en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
2 Betaling kan geschieden door vooruitbetaling op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Chrisel ReelTechnics.
3 Indien een betalingstermijn is afgesproken volgens een door ons aangeboden offerte, dient dat te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Chrisel ReelTechnics bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien Chrisel ReelTechnics haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Chrisel ReelTechnics om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Chrisel ReelTechnics gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Chrisel ReelTechnics.

Artikel 4 Levering
1. Chrisel ReelTechnics zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van de bestellingen.
2. Chrisel ReelTechnics streeft ernaar producten zo efficiënt mogelijk te leveren. Vertraging in de levertijden van Chrisel ReelTechnics geeft aan de klant nimmer het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of de afname te weigeren. Chrisel ReelTechnics behoudt zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of om op een later tijdstip uit te voeren.
3. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de klant nadat Chrisel ReelTechnics hem heeft verwittigd. De klant zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
4. Indien Chrisel ReelTechnics gegevens behoeft van de klant in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat de klant deze aan Chrisel ReelTechnics ter beschikking heeft gesteld.
5. Indien Chrisel ReelTechnics een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan één week overschrijden, tenzij er sprake is van overmacht. Bij overschrijding van een termijn dient de klant Chrisel ReelTechnics schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 5 Verzending
1. Alle prijzen vernoemt in de webwinkel zijn exclusief verzendkosten. Eveneens zijn alle prijzen uit de catalogi van onze leveranciers adviesverkoopprijzen exclusief verzendkosten.
2. Verzendkosten worden duidelijk vermeld op de webwinkel en op de digitale proforma nota die de klant dient te accepteren voordat een bestelling verder afgerond kan worden.
3. Indien het bestelbedrag € 500,- of meer bedraagt binnen Nederland vervallen alle verzendkosten, met uitzondering van pallet verzending.
4. Chrisel ReelTechnics draagt het risico van beschadiging of vermissing tijdens de verzending naar de klant. Nadat de artikelen in ontvangst zijn genomen door de klant wordt het risico overgedragen aan de klant.

Artikel 6 Retourneren
1. Aan de aangeboden producten is een zichttermijn van 7 dagen verbonden. Dit betekent dat de klant het recht heeft het product te retourneren zonder enige verplichtingen mits de producten onbeschadigd zijn en in de originele verpakking zitten.
2. Na ontvangst en goedkeuring door Chrisel ReelTechnics worden reeds door de klant betaalde facturen in een dergelijke situatie binnen 30 dagen terugbetaald. Alle kosten voor de verzending komen ten laste van de klant.
3. Het recht op retourneren vervalt bij acties en speciale aanbiedingen van Chrisel ReelTechnics. Eveneens vervalt dit recht bij bestellingen met meerdere identieke artikelen uit dezelfde productcategorie.

Artikel 7 Garantie
1.Chrisel FluidTechnics geeft een garantie voor de tijd van 12 maanden. Bij levering zonder montage gaat de garantieduur in op de dag van ingebruikneming doch uiterlijk 30 dagen nadat de producten zijn verzonden.
2. Chrisel ReelTechnics garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.
3. Indien gebreken aan producten zijn ontstaan bij normaal en oordeelkundig gebruik zal Chrisel ReelTechnics het artikel vervangen of zorg dragen voor herstel, indien dit op schriftelijk verzoek van de klant binnen de garantieperiode wordt aangegeven.
4. De op de factuur of pakbon vermelde datum geldt als ingangsdatum voor de garantieperiode
5. De garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Chrisel ReelTechnics, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.
6. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is Chrisel ReelTechnics niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende gevolgschade.

Artikel 8 Onderzoek, reclames
1. De klant is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen vijf (5) dagen na levering schriftelijk aan Chrisel ReelTechnics te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs (indien van toepassing) en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.
3. Een niet zichtbaar gebrek dient de klant binnen acht (8) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de fabrieksgarantie te melden aan Chrisel ReelTechnics met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de fabrieksgarantie is Chrisel ReelTechnics gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten in rekening te brengen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Chrisel ReelTechnics is nimmer aansprakelijk voor schade die de klant of een derde lijdt door het gebruik van een door Chrisel ReelTechnics geleverd artikel. Directe en/of indirecte schade die is veroorzaakt door het niet kunnen gebruiken van een artikel zijn niet te verhalen op Chrisel ReelTechnics. Eveneens is Chrisel ReelTechnics nimmer aansprakelijk voor eventueel fysiek dan wel psychisch letsel van de klant of derden dat voortvloeit uit het gebruik van producten die geleverd zijn door Chrisel ReelTechnics.
2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Chrisel ReelTechnics beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel maximaal de factuurwaarde van de geleverde producten.
3. Onverminderd het bovenstaande is Chrisel ReelTechnics niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
1. Chrisel ReelTechnics is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
- de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
- na het sluiten van de overeenkomst Chrisel ReelTechnics ter kennis is gekomen dat er omstandigheden zijn die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
- de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
2. Voorts is Chrisel ReelTechnics bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 12 Privacy
Chrisel ReelTechnics  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:

Chrisel ReelTechnics
Standerdmolen 3
2964HM Groot-Ammers
+31184669328
www.reeltechnics.nl
info@reeltechnics.nl

Ellen Hak is de Functionaris Gegevensbescherming van Chrisel ReelTechnics. Zij is te bereiken via ellen@reeltechnics.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Chrisel ReelTechnics verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ellen@reeltechnics.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Chrisel ReelTechnics verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
Chrisel ReelTechnics bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- gedurende de looptijd van de overeenkomst;
- ten behoeve van de financiële administratie: tot maximaal 7 jaar na het einde van de overeenkomst;
- verder zolang de wet of beroepsregels ons verplichten deze gegevens te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:
Chrisel ReelTechnics verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Chrisel ReelTechnics blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
Chrisel ReelTechnics gebruikt alleen technische, functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Chrisel ReelTechnics en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ellen@reeltechnics.nl.

Chrisel ReelTechnics wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
Chrisel ReelTechnics neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via ellen@reeltechnics.nl 

Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Zoeken