Disclaimer

Chrisel ReelTechnics neemt alle zorg in acht om te verzekeren dat de informatie op deze site juist en actueel is. Een onvolkomenheid is echter niet uit te sluiten. De bezoeker van de site dient van de juistheid van de informatie niet zonder meer uit te gaan.

Aansprakelijkheid

Deze website is afgestemd op de toepasselijke Nederlandse wetgeving. Op raadpleging van deze website en iedere aanbieding, aanvaarding en overeenkomst zijn de Algemene voorwaarden en de voorschriften van Nederlands recht van toepassing.

Chrisel ReelTechnics kan geen invloed uitoefenen op de wijze waarop de bezoeker van de website de informatie gebruikt. De aansprakelijkheid is uitdrukkelijk beperkt tot het bepaalde in de Algemene voorwaarden. Schadevergoedingsverplichtingen, zoals directe, indirecte of gevolgschade worden uitgesloten.

Gebruik van informatie

Gegevens of mededelingen van welke aard ook die op welke manier dan ook naar deze site worden verzonden of daarop openbaar gemaakt, zullen worden behandeld als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en mogen door Chrisel ReelTechnics worden verspreid, opgeslagen, of gebruikt worden voor welk doel dan ook.

Het naar of van deze site zenden of daarop openbaar te maken van onrechtmatig, lasterlijk, ontuchtig of godlasterend materiaal dat aanleiding zou kunnen geven tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid is uitdrukkelijk verboden. Bepaalde verwijzingen in deze website kunnen voeren naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en bijgehouden. Chrisel ReelTechnics aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie via die andere bronnen.

Intellectuele eigendommen

De woordmerken en logo's die gebruikt en vertoond worden op deze website, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde merken van Chrisel ReelTechnics of van anderen en mogen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van die merken, niet gebruikt worden in advertentie- of ander reclamemateriaal of andere media.

Ook de overige intellectuele eigendomsrechten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot auteursrechten, modelrechten en rechten op databanken welke verband houden met of rusten op (delen van) deze website of op de afgebeelde en gefilmde zaken behoren toe aan Chrisel ReelTechnics en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende niet worden gekopieerd, verveelvoudigd of openbaar gemaakt.

Inloggen
E-mail
Wachtwoord
Zoeken